×

तामाांग समाज नेदरल्याण्डको सस्थागत गठन - अध्यक्षमा श्री पेमा लामा


लामो समयदेखि नेदरल्याण्ड बसोबास गदै आइरहेको नेपाली मलू का तामाांगहरुले सामाजिक सस्था तामाांग
समाि नेदरल्याण्डको गठन गरेको छ | धेरै समय अगाडी देखि नैआन्तररक रुपले बबभिन्न सास्कृततक,
िाषिक र मौभलकता झजल्कने बबभिन्न ककभसमका काययक्रमहरु समेत गदै आइरहेको थथयो | यस काययलाई
बाषिकय रुपमै तनरन्तरता ददनका तनजतत तामाांग समाि नेदरल्याण्ड सस्थाको आबश्यकता महशिु िएकोले
समािसेवी पेमा लामाको अध्यक्षतामा तामाांग समाि नेदरल्याण्ड गठन िएको छ | यस सस्थालाई मतु य
रुप ददने उदेश्यले बबश्व कोभिडको बबसम पररजस्थततलाई मध्ये निर गदै यदह मङ्भसर, १३ गते २०७७
साल शतनबार (तदानसु ार नोिेतबर २८ ताररि २०२०, शतनबार) का ददन सतपन्न अनलाइन (िुम िर्अलुय )
काययक्रमद्वारा बबधान मस्यौदा सभमततका श्रीमती शाजन्त थोकरको सांयोिकत्वमा सदस्यहरु बीर् ब्यापक
छलफल गरर तामाांग समाि नेदरल्याण्डलाई सस्थागत बनाएको छ |


सो काययक्रममा तामाांग समदुायको आफ्नो मौभलक िािा, भलषप, धमय, िेि-ििु ा, कला, सस्कार, सस्कृतत
िस्ता अत्यन्त महत्वपर्ु य पदहर्ानमिु ी बबियहरुलाई थप िीषवत र बबदेशी िभुमहरुमा पतन यसको
बबकास, प्रबदयन र सतबदयन गनेमख्ु य उदेश्य रहेको िन्दै प्रस्ततु गररएको थथयो | साथै बबदेशी िभुमबाट
िन्म थलो नेपालमा आपत षवपदमा परेका तामाांग समदुायहरुलाई सहयोग गने, शैक्षक्षक, आथथयक,
रािनैततक िस्ता समाि रुपान्तरर् का मख्ु य अगां हरुमा पतन तामाांग यवु ाहरुको पहुर्लाई सकक्रय गराउन
समन्वयको िभूमका िेल्ने एबम समन्वय गदैसमाि प्रततको गहन जितमेवारी बहन गदै िाने िस्ता धेरै
महत्वपर्ु य अभिब्यजततहरु सदहत काययक्रम सतपन्न िएको थथयो |
सस्थापक तथा तदथथ कायथसममततको वििरण :
अध्यक्ष – पेमा लामा
उपाध्यक्ष – राम कुमार तामाांग
सथर्ब – राम बहादरु तामागां
कोिाध्यक्ष – लीला लामा
सदस्य – उिा लामा
सदस्य – लोकमान तामाांग
सदस्य – आयष्ुमा लामा
सदस्य – पासाांग डोल्मा तामाांग
सल्लाहकार – शाजन्त थोकर
सल्लाहकार – रर् लामा
सल्लाहकार – आततराम तामाांग
त्यसै गरर िर्ुअय ल कायक्रय ममा सस्थाको िावी योिना, समािप्रतत तनिाउनुपने उत्तरदातयत्व लगाएतका
थुप्रै बबर्ारहरु राख्दै वतमय ान अध्यक्ष श्री पेमा लामाले अबको जितमेवारी यवु ाहरुको हो र तामाांग िािा,
सस्कृतत र सस्कारलाई हामी षवश्वको िुन सकुै कुनामा रहे पतन तनमन देखि नैिगेनाय गनय पछी हट्नु
नहुने प्रसगां राख्नु ियो | तामाांग समाि नेदरल्याण्डको बबधान पररथध भित्र रहेर तछटै नै षवभिन्न
बबिागहरु िस्तै सन्र्ार बबिाग, िािा सादहत्य बबिाग, धाभमयक (लामा – बोन्बो) बबिाग, यवु ा सगां ठन
बबिाग, मदहला बबिाग, शैक्षक्षक बबकाश कोि बबिाग, िेलकुद बबिाग, आददको पतन बबस्तार गनेप्रस्ताब
सांगै आगामी ६ मदहना भित्रमा अथधबेशन आयोिना गरर अको र्ुस्त-स्फुतय कायसय भमततको तनमायर् गने
नब गदठत सस्थाका अध्यक्ष श्री पेमा लामाज्यद्ुवारा िानकारी ददनुियो |
यस तामाांग समाि नेदरल्याण्ड सस्थाको स्थापनाले नेदरल्याण्डबासी तामाांग समदुायमा हिय र सामाजिक
सद्िावना िस्ता मानवीय कमयप्रतत प्रेरर्ा भमल्ने बबश्वास गरेको छ | बबदेशी िभूममा रहेर पतन अबका
ददनहरुमा सबै एकिटु िएर तामाांगहरुको र्ाड-पबयहरु, मौभलक सस्कृततसगां सतबजन्धत हरेक कायहय रु
सामदुहक रुपमा सतपन्न गरर नेपाल र नेपालीहरुको पदहर्ान तथा लोकषप्रयता हरुलाई अन्तराजस्िय
स्तरमा प्रबधनय गनेमनशाय रहेको प्रस्ट पानुय ियो | साथै आगामी ददनहरुमा नेपाल लगायत षवश्वको सबै
तामाांग सघ-सस्थाहरुसगां समन्यव र हातमे ालो गने प्रततज्ञा सदहत नब गदठत कायसय भमततले जितमेवारी
बोध गरेको व्यतत गनुय िएको छ |

सम्बन्धित खवर